Como se organiza a Fundación

O órgano de goberno da Fundación é a Xunta de Padroado, a cal está composta por 7 membros:

1 Presidente, 1 vicepresidente, 1 Secretario, 1 interventor, 3 Inspectores.

O Presidente, Vicepresidente e Interventor son elexidos pola Xunta de Padroado e o Secretario e Inspectores son cargos Natos que recaen nas seguintes persoas: Secretario: Director do centro; 2 inspectores: Xefe de estudos e Secretario do centro; 1 inspector o Alcalde de Vigo.

Archivo con la composición del Patronato.                             Certificado Entidad Sin Fines Lucrativos

© Escolas Nieto 2021